15. 06. 2015.

Pravna definicija obrazovanja u BiH

Autor

Državni sistem Bosne i Hercegovine utiče na imidž sektora institucionalnog obrazovanja, kao i organizaciju istih. Obrazovni sistem u BiH regulsan je Ustavom BiH, ustavima i zakonima entiteta i kantona, i Statutu Brčko Distrikta, na temelju kojih su zakonski određene kompetencije u području obrazovanja.

Nadležnost nad oblasti obrazovanja imaju Republika Srpska, deset kantona u Federaciji i Brčko Distrikt.

Prema Zakonu o ministarstvima i drugim tijelima uprave, Ministarstvo civilnih poslova BiH je odgovorno za obavljanje poslova koji su u nadležnosti BiH i odnose se na definisanje temeljnih načela koordiniranja aktivnosti, usklađivanja planova entitetskih vlasti i definisanje strategije na međunarodnoj razini, između ostalog, i za obrazovanje.

Prema Zakonu o federalnim ministarstvima i drugim tijelima federalne uprave, federalno Ministarstvo obrazovanja i nauke vrši upravne, stručne i druge poslove koji se odnose na koordinaciju planiranja i aktivnosti u oblasti: osnovnog, srednjeg i visokog obrazovanja, pedagoških standarda i norme za prostorno uređenje, opreme i nastavnih sredstava za predškolsko, osnovno, srednje i visoko obrazovanje i razvoj, validaciju i ekvivalenciju certifikata stranih škola i diploma, stručno obrazovanje i usavršavanje nastavnika, udžbenika za osnovno i srednje obrazovanje, implementaciju Bolonjskog procesa, naučno-istraživački rad na unapređenju vaspitno-obrazovnog rada, učeničkog i studentskog standarda, razvoj naučnog istraživanja, i koordinira aktivnosti istraživanja i razvoja, razvoj naučno-istraživačkih organizacija, poticanje fundamentalnih primijenjenih istraživanja, razvoja investicionih tehnologija i osoblja u naučnom istraživanju, praćenje inovacija, razvoja i tehnologija poboljšanja, koordinira ostvarivanje prava mladih ljudi u obrazovanju i nauci, te vrši upravne, stručne i druge poslove koji se odnose na nadležnosti Federacije u oblasti obrazovanja i nauke.

Prema Zakonu o ministarstvima Republike Srpske, Ministarstvo prosvjete i kulture vrši upravne i druge stručne poslove u oblasti obrazovanja, koji se odnose na: predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje i vaspitanje; obrazovanje za djecu građana koji rade u inostranstvu; validaciju i izjednačavanje certifikata stranih škola; standarda učenika; pripremanje programa obrazovne saradnje sa drugim zemljama i međunarodnim organizacijama i međunarodnih sporazuma u oblasti obrazovanja u skladu sa Ustavom Republike Srpske i Ustavom Bosne i Hercegovine; visoko obrazovanje; studentski standard; pripremanje programa obrazovne saradnje sa Federacijom Bosne i Hercegovine, drugim zemljama i međunarodnim organizacijama i međunarodnih sporazuma u oblasti visokog obrazovanja u skladu sa Ustavom Republike Srpske i Ustavom Bosne i Hercegovine.

Odjel za obrazovanje u Vladi Brčko distrikta obavlja stručne, administrativne i druge poslove iz nadležnosti Vlade, koji se odnose na primjenu zakona i propisa nadležnih tijela i institucija Bosne i Hercegovine i distrikta, pod nadzorom i uputstvima gradonačelnika, materijalno – tehničku i kadrovsku podršku za BD obrazovnim institucijama, donošenje nastavnih planova i programa u skladu sa modernim standardima, demokratskog i multietničkog društva, saradnju između roditelja i nastavnika, i druge dužnosti i nadležnosti ovog odjela u skladu sa zakonima i propisima BiH i Brčko Distrikta BiH ili po nalogu gradonačelnika

Usvojeni zakoni na državnom nivou:

  1. Okvirni zakon o visokom obrazovanju u Bosni i Hercegovini
  2. Okvirni zakon o predškolskom obrazovanju u BIH
  3. Okvirni zakon o stručnom obrazovanju i obuci u Bosni i Hercegovini
  4. Okvirni zakon o osnovnoškolskom i srednjoškolskom obrazovanju u BiH

– Kanton 10

Objavljeno u Zakoni