26. 06. 2015.

Analize

Autor
  1. “Analiza politike upisa u srednje škole u Federaciji Bosne i Hercegovine sa aspekta potreba tržišta rada”

Analiza je bila zasnovana na planovima upisa učenika u srednje škole za školsku godinu 2013/14. godine po kantonima u Federaciji Bosne i Hercegovine, podaci su iz Savezne agencije za zapošljavanje u listopadu 2013. godine na nezaposlene po zanimanju III i IV.

Cilj analize podataka je analiza usklađenosti politike upisa u srednje škole s potrebama tržišta rada. U Federaciji Bosne i Hercegovine u posljednje dvije decenije postoji visoka stopa nezaposlenosti, a naliza se dotiče pitanja o ulozi obrazovanja u održavanju nepovoljne situacije na tržištu rada. Faktor koji je prepoznat kao vodeći uticaj na navedeni problem je upisna politika, kao i interakcija upisne politike i tržišta rada.

Analiza pažnju usmjerava na širu sliku, da se utvrdi veza između obrazovnog sistema i tržišta rada: Stanje na tržištu rada; Politika Europske unije koja se odnosi na usklađivanje obrazovanja i tržišta rada; upisne politike u kantonima u Federaciji Bosne i Hercegovine; Kompatibilnost nastavnih planova i programa sa znanjem i vještinama potrebnim na tržištu rada; primjene propisa koji se odnose na srednje obrazovanje; saradnju između obrazovnih institucija i službi za zapošljavanje i profesionalnu orijentaciju.

Analiza tržišta rada utvrđuje da su među grupama s najvišom stopom nezaposlenih osoba  ljudi sa završenom srednjom  i nivo obrazovanja III i IV, te mladi ljudi u dobi od 15 do 24 godina, što ukazuje na potrebu za boljim usklađivanjem srednjeg obrazovanja i tržišta rada, kako bi se prevazišla nepovoljna situacija. S druge strane, u anketi među poslodavcima, ukazuje se na to da je znatan broj pritužbi poslodavaca usmjeren na nedostatak praktičnih vještina i neadekvatna obuka osoba koje traže posao za obavljanje određenih zadataka.

 

Analiza upisne politike u srednjim skolama_Finalna

2. “Analiza politika u oblasti odnosa sistema obrazovanja i tržišta rada u Bosni i Hercegovini”

CPU (Centar za kreiranje politike i upravljanja) u 2010. sproveo istraživanje i radio analizu provedbe politika u oblasti razvoja ljudskog kapitala (razvoj ljudskog kapitala) i obrazovanja u BiH. Istraživanje je utvrdilo niz slabosti u realizaciji politika, kao i veliki broj problema koji znatno utiču na smanjenje ljudskog kapitala u BiH. Obrazovni sistem, koji bi trebao biti generator ljudskog kapitala, je identifikovan kao jedan od glavnih slabosti. Dva ključna razloga smanjuju kvalitetu obrazovanja i nepovezanost obrazovnog sistema i na tržištu rada.

Cilj ove informacije je analiza problema kroz analizu njegovih uzroka i trenutne situacije. Ovaj dokument daje pregled obrazovnog sistema i tržišta rada u Bosni i Hercegovini, kao i implikacije odnosa između obrazovnog sistema i tržišta rada. Analizira postojeće mehanizme veze između obrazovnog sistema i na tržištu rada.

Tri ključna razloga nedostataka korelacije između onoga što je potrebno i ono što je na tržištu rada koje “proizvodi” obrazovni sistem, kroz proces tranzicije, su nedostatak privatnih ustanova za obrazovanje i osposobljavanje radne snage u potrebnom znanju i vještinama, i nedostatak adekvatne strategije i politike vlade na svim nivoima u BiH. Prva dva identifikovana faktora su izvan direktnog uticaja Vlade, a ovi faktori mogu uticati na srednji rok (npr, stimulacija i poticaje za privatne pružaoce treninga) i dugoročne procese (kraj procesa tranzicije).

ANALIZA_-CPU_Povezanost_trzista_rada_i_obrazovanja_2011

3. “Analiza politika u oblasti obrazovanja, kako bi ih uskladila sa zahtjevima tržišta rada i smanjenja nezaposlenosti”

Analiza je provedena od strane “Inicijativa za građane / za Europu” maj 2010.
Svrha ovog dokumenta je da analizira usklađenost obrazovnog sektora i rada i zapošljavanja u Bosni i Hercegovini (BiH) u svjetlu procesa pristupanja Bosne i Hercegovine u Europsku uniju (EU).
Redovna komunikacija obrazovnog sektora i sektor rada i zapošljavanja je u organizaciji javnih službi za zapošljavanje. Federalni zavod za zapošljavanje pruža informacije o stanju na tržištu rada, u FBiH Ministarstvo obrazovanja, dok je Zavod za zapošljavanje RS daje informacije za Ministarstvo prosvjete RS. Trenutno, prikupljeni podaci ne opisuju detaljno potrebe tržišta rada. Ova situacija doprinosi kontinuiranom neskladu između potreba tržišta rada i  kvalifikacija i vještina koje obrazovni sistem nudi, a ogleda se u siromašnim podacima nezaposlenosti.
Najvažniji  nedostatak koji doprinosi pojavi navedenih problema  se ogleda u nedostatku strategije za obrazovanje odraslih, nepriznavanje neformalnog obrazovanja, neadekvatne upisne politike, neefikasno finansiranje obrazovnog sistema, nesprovodiv pravni okvir, zastarjeli nastavni programi i nedostatak saradnje između obrazovnih institucija i tržišta rada.

Finalni dokument – Obrazovanje

4. “Studija tržišta rada u Bosni i Hercegovini kako bi se utvrdilo usklađenost obrazovnog sistema s potrebama tržišta rada u 2012.”

 

Agencija za rad i zapošljavanje Bosne i Hercegovine u razdoblju od 15.4. do 15.5.2012. sprovela je istraživanje koje je provedeno na tržištu rada u Bosni i Hercegovini, kako bi se utvrdila usklađenost obrazovnog sistema s potrebama tržišta rada u 2012. godini.

Cilj istraživanja bio je procijeniti trenutnu situaciju u pogledu obrazovanja pojedinih zanimanja u srednjem i visokom obrazovanju u Bosni i Hercegovini u odnosu na iskazane potrebe tržišta rada za određena zanimanja. Takođe, cilj ovog istraživanja potreba tržišta rada i uspostaviti kontinuitet u prikupljanju podataka o osnovnim karakteristikama učesnika na tržištu rada.

Istraživanje je proveo Odjel za domaće tržište rada u agenciji za rad i zapošljavanje Bosne i Hercegovine u razdoblju od 15.4. do 15.5.2012. godine, na osnovu odgovora dobijenih od 336 poslodavaca, 106 srednjih škola i 28 fakulteta iz cijele Bosne i Hercegovine.

Rezultati istraživanja ukazuju na to da postoji potreba za:
1. Usklađivanjem upisne politike obrazovnih ustanova s potrebama tržišta rada.
2. Unapređenjem saradnje između obrazovnih institucija, javne službe za zapošljavanje i poslodavaca u kreiranju upisne politike, posebno u srednjem obrazovanju.
3. Jačanje funkcija profesionalne karijere i smjernica za službe za zapošljavanje u Bosni i Hercegovini.
4. Formiranjem lokalnih modela partnerstva na opštinskom nivou između lokalnih vlasti – poslodavci – srednja škola – službi za zapošljavanje, u cilju ostvarivanja bolje upisne politike za obrazovne institucije.

ANKETA 2012

Objavljeno u Analiza