Lista članova

Studentica Ekonomskog fakulteta u Tuzli.


Zaposlena u Udruženju mladih psihologa u Mostaru. Udruženje mladih psihologa je profesionalna nevladina organizacija, koja ima za cilj ispoljavanje potencijala ljudi u lokalnoj zajednici, te doprinosi psiho-socijalnom razvoju fizičkih i pravnih osoba, kroz promociju ličnog i profesionalnog rada, s ciljem poboljšanja kvaliteta života u lokalnoj zajednici


Nezavisna konsultantica. Radila je na projektima strateškog planiranja i učestvovala  u izradi strateških planova, te tehničke pomoći u pripremi projektnih prijedloga za finansiranje iz EU: Regionalna razvojna agencija Network (i pojedinačno za: SERDA, REZ, REDAH), CIDA Bosni i Hercegovina, UNDP BiH, Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine, Gender Centar Federacije Bosne i Hercegovine; Gender centar RS; […]


Menadžer Fondacije tuzlanske zajednice. U posljednjih nekoliko godina, Emir je postigao mnogo na osnaživanju mladih u Fondaciji, kao i cijeloj zajednici, posebno  kroz projekte mladih banaka i obuke liderstva. Od januara 2014. godine, Emir preuzeo ulogu menadžera za razvoj softvera, tako da su došla do izražaja njegova profesionalna znanja, stečena iskustva i  pristupi radu s […]


Prorektorica na Univerzitetu “Džemal Bijedić” u Mostaru. Sa vise od 14 godina akademskog iskustva u matematičkom modelovanju, Nina je odgovorna za razvoj kurikuluma i nastave prvog ciklusa matematike, decizijske matematike, statistike i strukture podataka i algoritama, te drugog ciklusa informacijske tehnologije i rada sa podacima.


USIAD Partnership for innovation, menadžer.


Šef odjeljenja u Ministarstvu civilnih poslova.


Doktor veterinarskih nauka iz oblasti ekonomike zdravlja životinja. Dekan je Veterinarskog fakulteta u Sarajevu, profesor u oblasti zaštite zdravlja životinja, na predmetu zdravstvene ekonomike i organizacije stočarske proizvodnje.


Voditelj programa u Vijeću Evrope. Živi i radi u Sarajevu.


Stručnjak u oblasti obrazovanja na projektu Eles.ba, sa 20 godina iskustva u struci, uključujući i visoke razine javne uprave, obrazovnu politiku, preduzetničko obazovanje, upravljanje projektima i novinarstvo. Boris je međunarodni stručnjak za osiguravanje kvaliteta u visokom obrazovanju, ključni autor vladinih dokumenata koji regulišu sector visokog obrazovanja, učesnik u nacionalnom i međunarodnom akreditacijskom vijeću, te u […]