CSSP

CSSP (Civil Society Sustainability Program ) predstavlja program održivosti civilnog društva u BiH. Centri civilnih inicijativa (CCI) i Centar za promociju civilnog društva (CPCD) predstavljaju implementatore programa održivosti civilnog društva u BiH (CSSP). Program je finansijski podržan od Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID).
Program se implementira u period od septembra 2013. do avgust 2018. godine.
Program CSSP fokusiran je na jačanje uloge civilnog društva u BiH, na kreiranje i donošenje javnih politka, nadgledanju njihove primjene, kao i na stvaranje pretpostavki za njegovu dugoročnu održivost. Samo snažno civilno društvo ima moć da se nametne kao nezaobilazan faktor u procesu donošenja odluka, koje su u interesu građana Bosne i Hercegovine.
CSSP je fokusiran na tri ključne oblasti:

Jačanje legitimiteta organizacija civilnog društva (OCD), da bi mogle biti istinski predstavnici građana
Jačanje stručnosti i profesionalizma organizacija civilnog društva
Povećanje uticaja organizacija civilnog društva na politike javnog sektora kao i uticaja na radne uslove civilnog društva.
Čitav program je podijeljen na 12 sektora.

Lideri odogovorni za sektore unutar CSSP projekta su:
1. Institut za razvoj mladih KULT, Ilidža – Zapošljavanje i tržište rada
2. Nezavisni biro za razvoj (NBR), Gradačac – Politike ekonomskog razvoja
3. Centar za zastupanje građanskih interesa (CPI), Sarajevo – Upravljanje javnim finansijama (planiranje i izvršenje budžeta)
4. Omladinski komunikativni centar (OKC), Banja Luka – Obrazovanje
5. Partnerstvo za zdravlje, Sarajevo – Zdravstvo
6. Centar za razvoj i podršku (CRP), Tuzla – Zaštita okoliša i energetska efikasnost
7. Agencija za saradnju, edukaciju i razvoj (ACED), Banja Luka – Poljoprivreda i ruralni razvoj –
8. Forum građana Tuzle, Tuzla – Sektor pravosuđa
9. Akcija, Sarajevo – Kultura
10. Fondacija za socijalno uključivanje u BiH (FSU u BiH), Sarajevo – Ljudska prava – marginalizovane grupe
11. Žene ženama, Sarajevo – Prava žena
12. Transparency International BiH (TI BiH), Banja Luka – Borba protiv korupcije
Za više o program posjetite www.cssp.ba